Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

 

 

 

STANOVY

________________________

 

 

„Stáj M“ Ropice,

o.s.

 

 

 

 

 

 

Článek I.

 

Úvodní ustanovení, název, sídlo a působnost

 

„Stáj M“ Ropice, o.s. je založena na základě z.č.83/1990 Sb. o sdružování občanů jako občanské sdružení, které je právnickou osobu a má právní subjektivitu.

 

             Název občanského sdružení:     Stáj M“ Ropice, o.s.

             Sídlo:                                          Ropice 8, 739 56

             Působnost:                                 Česká republika

 

 

Článek II.

 

Právní postavení sdružení

 

 1. Sdružení je právním subjektem, který jedná svým jménem a nese majetkovou

      zodpovědnost za své závazky.

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

      zájmu.

 

 

Článek III.

 

Poslání, cíle, činnosti sdružení

 

Posláním a cílem sdružení je:

 

Hlavním posláním „Stáje M“ Ropice, o.s. a jejím cílem je organizování a provozování jezdeckého sportu ve všech disciplínách, a to na profesionální i amatérské úrovni, realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže, chov a výcvik koní a veškeré činnosti s tím spojené. Stáj dále provozuje výukovou, vzdělávací a poradenskou činnost.

 

Zájmová činnost:

 

 1. propagovat jezdecký sport

-       na akcích sdružení seznamovat návštěvníky s jezdeckým sportem,

-       provádět školení nových členů, které se seznámí se vznikem jezdeckého sportu

-       na internetových stránkách seznamovat návštěvníky s jezdeckým sportem

 

 1. sdružovat milovníky koní a mladé jezdce

-       nábor a zápis členů „Stáje M“ Ropice, o.s.

-       zápis do klubu příznivců koní

-       schůzky všech členů, školení členů

 

 

 1. rozvoj závodního jezdeckého sportu

-       účast členů stáje na parkurových a drezurních závodech

 

 

 1. věnovat se rozvoji agroturistiky a rekreačnímu ježdění

-       rozvoj agroturistiky v regionu

-       zajištění vyjížděk a puťáků pro širokou veřejnost

-       propagace jezdeckých stezek

-       rozšíření možnosti rekreačního ježdění v regionu

 

 

 1. vzdělávat mládež, připravovat je ke zkouškám a k soutěžím

-       připravovat mladé jezdce k získání licencí

-       následné získávání licencí jezdců, cvičitelů, trenérů

-       zdokonalování se v nových trendech jezdectví

-       pořádání školení a seminářů, workshopů

 

 

 1. organizovat jezdecké dny a soutěže

-       sdružovat příznivce jezdeckého sportu při pořádání jezdeckých dnů

      a soutěží

-       oslovení široké veřejnosti při pořádání soutěží

-       seznámení a spolupráce s jinými jezdeckými kluby a ČJF

 

Vedlejší činnost

 

 1. bude shromažďovat finanční prostředky

-       členské příspěvky klubu (tzn. částka, kterou zaplatí člen klubu, za členství, výši příspěvku určuje výbor)

-       výběry zápisného na jezdeckých dnech a soutěžích (tzn. za účast na soutěži, zaplatí vstupní poplatek, výši určuje výbor)

-       výběr zápisného při jednotlivých soutěžích (tzn. při více soutěžích, které bude účastník absolvovat, platí jednotlivě za každý start, výši určí výbor)

-       provozování agroturistiky (dle ceníku stanoveným výborem)

-       vlastní činnost související s chovem koní a výcvikem jezdců

-       ustájení koní a výcvik začínajících jezdců

 

 

Vlastní hospodářská činnost není provozována za účelem vytváření zisku. Prostředky získané z vlastní hospodářské činnosti se vždy vkládají zpět do činnosti „Stáje M“ Ropice, o.s. a to buď jako provozní prostředky nebo jako prostředky na zakoupení hmotného či nehmotného investičního majetku.

 

Článek IV.

 

Členství

 

 1. Členem sdružení se může stát kterýkoliv občan České republiky, který souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

 

 1.  Člen sdružení nemá právo rozhodovací, ale má právo účastnit se veškerého života sdružení a být seznámen se záměry a rozhodnutími výboru. K činnosti sdružení může člen vznášet připomínky.

 

 1. Člen sdružení je povinen:

-       řídit se stanovami sdružení

-       účastnit se podle svých možností a schopnosti činnosti ve sdružení

-       pomáhat rozvíjet vztahy mezi členy sdružení na základě úcty, spolupráce a porozumění

-       aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

-       člen je povinen platit členské příspěvky o jejich výši rozhoduje výbor

 

 1. Přijímání nových členů do sdružení probíhá podle těchto zásad

-       přihláška nového člena se předkládá výboru sdružení

-       o přijetí rozhoduje výbor sdružení

-       dokladem členství je potvrzení o členství vydané výborem

-       členství vzniká dnem přijetí za člena

 

 1. Zánik členství:

-       vystoupením člena písemným oznámením

-       úmrtím člena

-       zrušením členství rozhodnutím výboru, jestliže člen projevuje nezájem o činnost sdružení, nebo jedná v rozporu se zásadami a stanovami sdružení

 

Při zániku členství člena výboru sdružení mají zbývající členové výboru právo doplnit výbor dle svého uvážení.

Při zániku členství všech členů výboru sdružení volí členská základna nové členy výboru sdružení hlasováním.

 

 

Článek V.

 

Čestné členství

 

O jmenování čestným členem rozhoduje výbor.

 

 

 

 

Článek VI.

 

Orgány – členská schůze a výbor

 

Členská schůze

 

Nejvyšším orgánem je členská schůze. Svolává se dle potřeb výboru nebo nadpoloviční většinou členské schůze. Nejméně jednou do roka je svolána výborem minimálně 30 dní před konáním schůze. Členské schůze se členové účastní osobně, každý nad 18 let má jeden hlas. Členská schůze je usnášeni schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů.

 

Členská schůze projednává a schvaluje:

-  stanovy a její dodatky

-  zánik sdružení a majetkové vypořádání

-  rozhoduje o symbolech stáje

-  volí a odvolává orgány

 

Výbor

 

1.    výbor sdružení je pětičlenný.  Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů,

2.    předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení,

 1. výbor je složen z členů přípravného výboru má právo rozhodovat o činnosti sdružení

 

 1. členové výboru mohou být v pracovním vztahu ke sdružení,

 

 1. prvními členy výboru jsou členové přípravného výboru:

 

              Martýnková Anna

              adresa: Ropice 8, 739 56

 

              Martýnek Roman

              adresa: Ropice 8, 739 56

 

              Martýnková Anežka

              adresa: Ropice 8, 739 56

 

              Klusová Blanka

              adresa: Chopinova 445, Třince 6, 739 61

 

              Lysková Pavlína

              adresa: Nebory 320, Třince, 739 61

 

 1. výbor sdružení rozhoduje o přijetí nových členů a o změně stanov,

 

 1. při zániku členství člena výboru sdružení mají zbývající členové výboru právo doplnit výbor dle svého uvážení,

 

 1. při zániku členství všech členů výboru sdružení volí členská schůze nové členy výboru sdružení hlasováním.

 

 

Článek VII.

 

Zásady hospodaření sdružení

 

 1. Hmotné prostředky pro svoji činnost i prostředky finanční sdružení získává:

-       z dobrovolných příspěvků právnických a fyzických osob a subjektů

-       z dotací státu, měst a obcí a dalších organizací

-       z výtěžku vlastních akcí a činností (pořádání jezdeckých soutěží)

-       členské příspěvky

-       z vedlejší činnosti

 

 1. Finanční prostředky sdružení jsou uloženy na zvláštních účtech v peněžních ústavech. Nakládání s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy a stanovami.

 

 1. S majetkem sdružení je oprávněn hospodařit pouze výbor sdružení, který odpovídá za řádnou evidenci majetku, finančních prostředků a jejich účelné využívání.

 

 1. Případní sponzoři mají právo kontroly nad jimi vloženými investicemi a jejich využitím.

 

 1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně zpracovává zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

 

 

                                                      Článek VIII.

 

Zánik sdružení

 

Zánik sdružení:

-       dobrovolným rozpuštěním sdružení

-       sloučením s jiným sdružením

-       pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra

 

V případě dobrovolného zániku sdružení ustanoví výbor likvidační komisi, která provede likvidaci majetku a se zůstatkem naloží podle platných právních norem.

 

 

 

Článek IX.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy podléhají změnám a doplňkům schváleným výborem a byly schváleny dne 1. 9. 2010.

 

Jakékoliv změny ve stanovách, lze provádět pouze sepsáním dodatku.

 

 

 

 

 

 

Přípravný výbor:                                                                Podpis:

 

 

 

1. Anna Martýnková                                              ………………………………

 

 

2. Roman Martýnek                                               ………………………………

 

 

3. Anežka Martýnková                                               ………………………………..

 

 

4. Blanka Klusová                                                  ………………………………

 

 

5. Pavlína Lysková                                                 ……………………………….